وبلاگ سامی یوسف

+ نوشته شده در  جمعه ۳۰ تیر۱۳۸۵ساعت   توسط   | 

کسی خبری داره ؟؟!!!

من یه چیزایی شنیدم ... !!!

Salawat CD - featuring Sami Yusuf

No One but Allah

Salawat

Burdah

Never Forget

Ya Ilahal Kawni

Alayka

Tala al Badru Alayna

O Allah

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۹ تیر۱۳۸۵ساعت   توسط   | 

برای دانلود اهنگ های البوم امت من و معلم بر روی ادرس زیر کلیک کنید

http://www.sarzamin.org/Category.asp?catid=s

و سپس برای انتخاب البوم بر روی یکی از البوم ها کلیک کنید


Sami Yusef
Al Mu'allim

 
samiyusuf
My Ummah

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۷ تیر۱۳۸۵ساعت   توسط   | 

<!--blou kobrick template for blogfa
Design by:http://itblog.blogfa.com-->
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<META NAME="description" CONTENT="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
<META NAME="keywords" CONTENT="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com">
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<style>
<!--
Body{font-family: Tahoma; font-size: 8pt;BACKGROUND-COLOR: #ABB7AB;margin-top:5px;padding:0}
.Header{width:760px;height:156px;background-image: url(http://m1.freeshare.us/168fs462268.jpg); background-repeat: no-repeat }
.Pagebody{width:760px;background-image: url('http://itblog.persiangig.com/image/kubrick2/kotbg.gif'); background-repeat: repeat-y}
.Footer{width:760px;height:63px;background-image: url('http://itblog.persiangig.com/image/kubrick2/kubrickfooter.jpg'); background-repeat: no-repeat;padding-top:20px}

.BlogTitle{Color:white;font-family: Arial; font-size: 18pt; font-weight: bold;padding-top: 60px;padding-bottom: 15px}
.BlogSubTitle{color:#F5F5F5 ;font-family: Tahoma;font-size: 9pt;padding-bottom: 6px}
.Date{float:right;Color:#F5F5F5;font-family: Tahoma;font-size: 8pt;padding-top: 16px;padding-right:25px}

.PostTitle{font-size: 9pt;font-family: Tahoma; font-weight: bold ;color:#000080;padding-top: 6px; padding-bottom: 2px;}
.PostBody {padding-right: 5px ;font-size: 9pt;font-family: Tahoma;color:black;padding-top: 1px; padding-bottom: 2px;}
.PostBody A:link{color:#258CF3;text-decoration: none;}
.PostBody A:visited {color:#258CF3;text-decoration: none;}
.PostBody A:hover{color:red;text-decoration: none;}
.postdesc {font-size: 7pt;font-family: Tahoma;color:gray;padding-bottom: 10px}
.postdesc A{font-size: 8pt;font-family: Tahoma;}
.sidebar.title{margin:0px 2px ;
       padding-right:3px;
       padding-left:4px;
      font-size:14px;
   background:#FEC85A;
       padding-bottom:1px;
       color: #000000;
       padding-top:1px;
       font-family: Arial;
       width:150px;
       text-indent:5px;
       list-style-type:none;
        letter-spacing:1pt;
         font-weight:bold;
          border-right-style:groove;
            border-right: 3px solid #258CF3}
.Sidebar{line-height: 150%;width: 160px;float: right;text-align: right;direction: rtl;padding-right: 10px}
.bul:link{color:#258CF3; font-size: 8pt;text-decoration: none;}
.bul:visited{color:#258CF3; font-size: 8pt;text-decoration: none;}
.bul:hover{color:navy; font-size: 8pt;text-decoration: underline;}

A:link {font-family: Tahoma;color:#000066;text-decoration: none;}
A:visited {font-family: Tahoma;color:#000066;text-decoration: none;}
A:hover {font-family: Tahoma;color:#d5d6d7;text-decoration: none;}
-->
</style>

<script>function mo_save () {window.document.execCommand('SaveAs')}</script>
<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
}  catch( e) {
}
if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
if ( intCount==1)  strResult="یک نظر";
if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;
strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>

</head>

<body>

<script language='JavaScript' type='text/javascript' src='http://ettehad.muslimbloggers.ir/haramein86/muslims-sympathy1.js'></script>

<div align="center">
<div class="Header" align="center" >
<div class="BlogTitle" dir="rtl" ><-BlogTitle-></div>
<div class="BlogSubTitle" dir="rtl" ><-BlogDescription-></div>
<div class="Date" dir="rtl" ></div>

</div>
<div class="Pagebody" dir="rtl">
<div style="float:left;width:560px;text-align:right;padding-left:20px;text-direction:rtl">
<div style="padding:4px"></div>
 <BLOGFA>

 <a name="<-PostId->"></a>
 <div class="posttitle"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
 <div class="postbody" ><-PostContent-><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost></div>
 <div class="postdesc">
  نوشته شده در  <-PostDate->ساعت <-PostTime->  توسط <-PostAuthor-> 
  <BlogComment>

    |
    <span dir="rtl" >
       <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
       </span>
        </BlogComment>
  | <a href="<-PostLink->" title="Link to this post"><b>لينك ثابت</b> </a>

     </div>
            <hr width="70%" size="1" color="#C0C0C0" align="center" >

 </BLOGFA>
</div>


<div style="padding-right:17px;padding-top:7px">
 <div class="Sidebar">
 <div class="title">,  منوي سایت</div>
  <a href="<-BlogUrl->">صفحه نخست</a><br>
<p align="center"><a target="_blank" href="http://samiyusuffan.wordpress.com/"><img style="BORDER: #000000 1px solid" border="0" src=" http://m1.freeshare.us/158fs894095.jpg "></a></p>

  <a href="mailto:<-BlogEmail->">تماس با مدیران</a><br>

 <p align="center"><a target="_blank" href="http://forum.samiyusuffan.com/"><img style="BORDER: #000000 1px solid" border="0" src=" http://samiyusuf.persiangig.com/image/samiyusuf%201/m.jpg "></a></p>
   

  <br>
  <BlogAuthorsBlock>
  <div class="title">مدیران سایت</div>
  <BlogAuthors><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a><br></BlogAuthors>
  <br>

  </BlogAuthorsBlock>
  
    <BlogCategoriesBlock>
    <div class="title">موضوعات سایت</div>
  
  <BlogCategories><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a><br></BlogCategories>
  <br>
  </BlogCategoriesBlock>
  
  <BlogLinkDumpBlock>
    <div class="title">مطالب پر بیننده</div>

  <BlogLinkDump><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a><br></BlogLinkDump>
          <a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشيو </a>
  <br>
  </BlogLinkDumpBlock>
  <br>
  <div class="title">بحث های هفتگی</div>
  <BlogLinks>

   <a href="<-LinkUrl->" target="_blank" ><-LinkTitle-></a><br>
  </BlogLinks>

  
  <br>
  <div class="title">امکانات</div>


  » <a href="http://www.blogard.com" title="مديريت لينك ها" target="_blank">بلاگرد</a><br />
   » <a href="http://www.blogard.com/Ping.php" title="ping" target="_blank">پينگ دربلاگرد</a><br />

» <a href="http://www.blogard.com/index.php?Page=Yping" title="ping" target="_blank">پينگ با ياهو مسنجر</a><br />  
» <a href="javascript:mo_save()">ذخيره كردن صفحه</a><br>

<!-- VEB.IR YahooState View --><script language="JavaScript" src="http://veb.ir/manager/services.php?task=ystat&yID=samiyusuffan&m=6"></script><!-- VEB.IR YahooState View -->


   

 

 

  <br>
      <p style="text-align:center"> <a style="color: #FFFFFF; text-decoration: none; font-family: Arial; font-size: 8pt; border: 1px solid #FF9955;  background-color: #FF6600" href="<-BlogXmlLink->"> RSS </a>
  </p>
  
     <div align="center"><br> <-BlogCustomHtml-> </div>
 </div>

 
    </div>

    <div style="clear: both;"> </div>

</div>

<div class="Footer">Powered By <b><a href="http://blogfa.com">Blogfa</a> -</b> Desig By<b>
 <a href="http://itblog.blogfa.com" target="_blank">ITblog</a></b></div>

</div>

<!-- Begin Motigo Webstats code -->
<!-- Title: iranian sami yusuf fans website -->
<!-- URL: http://samiyusuffan.blogfa.com/ -->
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://m1.webstats.motigo.com/m.js">
</script>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
  motigo_webstats("AEJikwh2C2OfAVFzX_kKIYCLj5FQ",0);
// -->
</script>
<noscript>
<a target="_blank" href="http://webstats.motigo.com/stats?AEJikwh2C2OfAVFzX_kKIYCLj5FQ">
<img src="http://m1.webstats.motigo.com/n?id=AEJikwh2C2OfAVFzX_kKIYCLj5FQ" border="0" width="18" height="18" alt="Motigo Webstats - Free web site statistics Personal homepage website counter" />
</a><br />
<a target="_blank" href="http://webstats.motigo.com/">Free counter</a>
</noscript>
<!-- End Motigo Webstats code -->

</body>
</html>

+ نوشته شده در  شنبه ۲۴ تیر۱۳۸۵ساعت   توسط   | 

ای کاش انچه من می دیدم تو نیز می دیدیشاید بتوان گفت یکی معنا گرایانه ترین ترانه هاییست که در این دوره منتشر شده ..ترانه ای اعتراض امیز و پر محتوا ور مایه رپ ..تلفیقی از اعتراض ودرد که انسان را به خود می خواند...این ترانه در البوم نزدیکتر از رگ گردن گروه اوتلندیش منتشر شده است .....


I wish you were here

آرزو می کردم اینجا بودی

here next to me

اینجا کنار من

We missing you so; so desperately

ما از تو دوریم، خیلی دور

But lately I feel like you feel

اما من خیلی دیر حس کردم آنچه تو درک می کردی

and I see what u see

و دیدم آنچه تو می دیدی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۲۴ تیر۱۳۸۵ساعت   توسط   | 


Sami Yusuf
Al-MuallimSami Yusuf
Mother


 Sami Yusuf
Supplication

+ نوشته شده در  شنبه ۲۴ تیر۱۳۸۵ساعت   توسط   | 

مادر ترانه مادر را سامی یوسف به مناسبت روز مادر انتشار داد این ترانه در ۳ ورژن مختلف خوانده شده است که عربی وترکی آن در دسترس دوستان می باشد ...و فارسی آن بزودی منتشر می شود ...ترانه بسیار زیبا ودوست داشتنی واکنده از جملات عاطفیست ...هانی اسامه کارگردان مصری برای این ترانه ویدئوکلیپی ساخته که در روز مادر در مصر پخش شد ...نکته جالب این ویدئو کلیپاز بازیگر خردسالیست که شباهت فوق العاده با کودکی سامی یوسف دارد ....به طوری خانواده سامی یوسف در هنگام تماشای ان به شدت گریستند....

Blessed is your face
مبارك و خجسته باد چهره ات

 

Blessed is your name
مبارک باد نامت

 

My beloved

ای عشق من


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۲ تیر۱۳۸۵ساعت   توسط   | 

فلسطین در قلب ماستترانه ی سعی کن گریه نکنی (Try Not To Cry ) یکی از بهترین و زیبا ترین ترانه های سامی یوسف می باشد ، که مظمون و شعر فوق العاده زیبایی دارد .. این ترانه در آلبوم امت من سامی یوسف است و در این ترانه سامی از یک گروه رپ بسیار معروف عرب  به نام Outlandish  استفاده کرده است .این ترانه در وصف فلسطین است و مقاومت مردم فلسطین در مقابل جنایتهای وحشیانه رژیم صهیونیستی ، ترانه ای با مظمون بسیار عمیق و زیبا ......

Try Not To Cry

سعی کن گریه نکنی

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۸ تیر۱۳۸۵ساعت   توسط   | 

ترانه حسبي ربيسامی یوسف این ترانه را بر اساس ملودی بسیار زیبای خراسانی (افغانی)بیا بریم به مزار ملا ممد جان ...مزار مولا علی با ما دلبر جان ....ساخته است ..این ترانه به چهار زبان انگلیسی و عربی وهندو واذری سروده شده است ...بر اساس و جان مایه دعا می باشد ...می توان گفت سامی یوسف در این کلیپ می خواهد اسلام اجتماعی را تبلیغ کند

حسبي ربي جل الله
هر چه خداوند بخواهد همان است
مافي قلبي غير الله
در قلب من غير از خدا کس ديگري وجود ندارد

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۵ تیر۱۳۸۵ساعت   توسط   |